Dienst na verkoop

 1 

Product verkocht door ESCOOTER bvba met maatschappelijke zetel te Rue du Progrès 2, bus 2, te 1400 Nijvel, BTW BE 0643 885 010. Gecertificeerd CE, FCC en ROHS.

 

 2 

Garantie: 2 jaar op niet-verbruikbare onderdelen zoals banden of remmen. Een jaar ga­rantie op batterij.

 

 3 

1. De dienst na verkoop wordt rechtstreeks georganiseerd door de fabrikant, 4S Services SRL, op de markt gebracht onder de merknaam «eScooter», op het volgende adres: Rue du Progrès 2, bus 2, te 1400 Nijvel. Tel: +32 (0)67 87 87 53. Dienst na verkoop is alleen beschikbaar op afspraak op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 15 uur. Neem de aankoop- factuur en het serienummer van uw elektrische scooter mee. 2. Reserveonderdelen zeer snel beschikbaar in België. 3. U geniet van een gratis pechverhelping gedurende 2 jaar. Ga naar www.my-eScooter.com om uw scooter te REGIS- TREREN. Vergeet niet het serienummer van uw product te vermelden wanneer u zich registreert. 4. Indien u problemen of vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@my-eScooter.com 5. Consumenten hebben 15 dagen de tijd om hun aankoop terug te sturen naar het volgende adres: EKIRIS, Fond Jean Paques 6, 1348 Louvain La Neuve. Het product moet in de originele verpakking zitten, in de staat waarin het zich bevond op het moment van aankoop, ongebruikt en met de originele accessoires. De retourzending wordt niet aanvaard als de scooter gebruikt is, schade heeft opgelopen (krassen, vuil, ongeval...) of enige andere schade heeft opgelopen die tijdens het onderzoek is vastgesteld. In deze gevallen zullen wij niet overgaan tot terugbetaling.

2 Wisselstukken zeer snel ter beschikking in België.

3 U geniet van een GRATIS pechverhelping gedurende 2 jaar. Schrijf u in op www.my-eScooter.com om uw e-scooter te REGISTREREN. Vergeet niet het serienu­mmer van uw product te vermelden bij de registratie.

4 Voor problemen of vragen: gelieve ons te contacteren: info@my-eScooter.com

5 Inruil mogelijk binnen de 15 dagen op het volgende adres: EKIRIS, Fond Jean Paques 6, 1348 Louvain-la-Neuve. Het product dient zich in zijn oorspronkelijke verpakking te bevinden, in zijn oorspronkelijke staat bij aankoop, ongebruikt en voorzien van zijn oorspronkelijke toebehoren. De retourzending zal niet geaccepteerd worden indien de e-scooter gebruikt is, schade heeft opgelopen (krassen, vuile plekken, ongeval…) of eender welke andere schade aangetroffen bij inspectie. In dergelijke gevallen zullen wij geen terugbetaling doen.

 

 

 

Gebruiksvoorwaarden

ARTIKEL1-IDENTIFICATIEVANDEVERKOPER

 

4SServicesSRLhiernagenoemd“my-eScooter.com”(België) BTWBE0643.885.010-RPMBrussel

RueduProgrès2,bus2,1400Nijvel,België

Telefoon:+32(0)67554661

E-mail:info@my-eScooter.com

 

 

ARTIKEL2-TOEPASSINGSGEBIED-DEFINITIES

 

Alleendezeverkoopvoorwaardenzijnvantoepassingopverkoopopafstandopdemy-eScooter.comwebsiteaaneindgebruikers,on- geacht hun woonplaats en het gebied waar de levering plaatsvindt.

 

Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, zelfs die welke op de bestelbon van de koper vermeld staan my-eScooter.com behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Lopende contracten blijven evenwelonderworpenaandevoorwaardendievantoepassingzijnophetogenblikwaaropdeverkoopwordtgesloten.Metdebeves- tigingvandebestellingontvangtdeklantdealgemeneverkoopvoorwaardenineenformaatdatkanwordenopgeslagenofafgedrukt.

 

De verkoopovereenkomst kan naar keuze van de klant in het Engels of het Frans worden gesloten. De daaropvolgende uitwisseling van informatie geschiedt eveneens in een van deze talen. De klant kan zijn gebrek aan kennis van de gekozen taal niet aanvoeren als reden voor de niet-toepassing van een of meer voorwaarden.

 

Waar zulks is aangegeven, zullen de bepalingen alleen van toepassing zijn op de verkoop aan «consumenten», d.w.z. aan natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun handels-, nijverheids-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

 

 

ARTIKEL3-SLUITINGVANDEVERKOOPOPAFSTAND

 

Omeenproductonlinetebestellen,moetdeklantzichinschrijvendoorhetformulierintevullendatdaartoeonlinebeschikbaarisen de voorkeurscode vermelden waarover hij eventueel beschikt.

 

Vervolgensselecteerthijhetdoorhemgekozenproduktenvermeldtdegewenstewijzeenplaatsvanlevering.Hijkiestookeenbeta- lingswijze (zie artikel 6). Om de reservering of bestelling af te ronden, moet de klant klikken op de knop

De klant is verantwoordelijk voor het verrichten van de betaling (tenzij betaling bij levering dient te geschieden). Er zal geen aftrek wor- dentoegestaan.Deklantontvangteene-mailbevestigingvandebestellingnadatdevolledigebetalingvandeprijsisbevestigd,tenzij de koper door my-eScooter.com een andere overeenkomst wordt aangeboden.

 

Decatalogusvanproductenenhunbeschrijvingophttps://www.my-eScooter.comvormengeenaanbodalszodanig.Hetreserveren of bestellen van een product op onze site is dus niet voldoende voor de totstandkoming van de koopovereenkomst. De verkoop is pas definitief gesloten wanneer de klant de bevestigingsmail ontvangt. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant behoudt my-eScooter. comzich het recht voor om aanvullende informatie te vragen en de uitvoering van de bestelling te weigeren indien de klant niet ade- quaat reageert. my-eScooter.com kan ook weigeren bestellingen uit te voeren indien blijkt dat de koper van plan is de producten zonder toestemming van 4s Services door te verkopen of indien de bestelling door een minderjarige wordt geplaatst. Dit geldt ook als er een duidelijke fout staat in de beschrijving van een product of in de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die my-eScooter. com besteedt aan de juistheid van de informatie.


In geval van overmacht behoudt my-eScooter.com zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de over- macht, dan wel het contract definitief te beëindigen.

 

 

ARTIKEL4-OVERDRACHTVANEIGENDOM

 

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte en/of geleverde goederen onze exclusieve eigendom tot de volledigebetalingvanonzefacturen.Niettegenstaandediteigendomsvoorbehoudgaanallerisico’svanverliesenschademetbetrek- kingtotdebetrokkengoederenoveropdeklantzodradezezefysiekinbezitneemt.WanneerhetproductechterbuitendeEuropese Unie moet worden geleverd, gaat alle risico van verlies en beschadiging van het betreffende product over op de klant bij levering aan de door my-eScooter.com of door de klant gekozen vervoerder.

 

 

ARTIKEL5-PRIJZEN

 

OnzeprijzenzijninclusiefBTWvoorconsumentenenalleanderebelastingenenheffingen,ofexclusiefBTWvoorbedrijvendiebijhun aankoop een BTW-identificatienummer opgeven.

 

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de website vermeld staan. De aangegeven prijzen kunnen altijd variëren. Wanneer u een bestelling plaatst, is de effectieve prijs voor die aankoop de prijs die geldt op het moment van die bestelling.

 

Indien de klant verkiest de goederen op een afhaalpunt te laten leveren, worden de klant geen transportkosten aangerekend. Indien de klant daarentegen kiest voor levering op een door hem/haar aangegeven adres (dat afwijkt van de op de website aangegeven af- haalpunten), dient hij/zij de in de orderbevestiging vermelde transportkosten te betalen, volgens de op de website van my-eScooter. com vermelde tarieven.

 

In geval van een bestelling naar een ander land dan België, is de koper de invoerder van het (de) betrokken product(en). Voor alle producten die buiten de Europese Unie worden verzonden, wordt de prijs automatisch exclusief belastingen op de factuur berekend. Er kunnen douanerechten of andere plaatselijke belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en sommen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van my-eScooter.com. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper, zowelwat de aangiften als wat de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en organisaties in zijn land betreft. Wij raden u aan deze aspectenbijuwplaatselijkeautoriteitennatevragen.

 

 

ARTIKEL6-BETALING

 

Voorzijnonlinebestellingkandeklantzijn/haarbetalingdoen:

 

a)   Rechtstreeks(zeerveiligeomgeving)

>  Metbetaalkaart(Stripe):

VISA/MASTERCARD/AMERICANEXPRESS/BANCONTACT/MAESTRO/(alleenvooronlineaankopen)

>  ViaNetBanking(alleenvooronlineaankopen):

BelfiusDirectNet,KBC/CBCOnline,INGHomepay

 

b)   Via een conventionele bankoverschrijving op onze rekening. Dit rekeningnummer staat in de e-mail die u uitnodigt om uw be- stellingtebetalen

 

Ingevalvanbetalingperbankoverschrijvingwordtdeklantverwittigdindiendebetalingtweedagenvoordeleveringsdatumnogniet isontvangen.Naontvangstvandebetalingzaldeklantopnieuwgecontacteerdwordenomeennieuweleveringsdatumaftespreken. De producten worden gedurende enkele dagen ter attentie van de klant gereserveerd in afwachting van de betaling. Na het verstrijkenvan deze termijn kunnen wij besluiten de bestelling te annuleren. Indien de koper een factuur wenst te ontvangen, kan hij/zij deze rechtstreeks downloaden van zijn/haar klantenrekening op de my-eScooter.com website.


ARTIKEL7-LEVERING

 

Alle producten worden geleverd op het door de klant aangegeven adres of op het door de klant gekozen afhaalpunt op de website of in het magazijn van my-eScooter.com, EKIRIS, Fond Jean Paques 6, 1348 Louvain La Neuve. Voor de veiligheid van de klant kan bij de levering om een identiteitsbewijs (of een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs) worden gevraagd. De klant tekent voor ontvangst. In geval vanafwezigheidophetogenblikvandeleveringophetdoordeklantaangeduideadres,zaldezewordengehoudenomopnieuween afspraak te maken met de transporteur die zal zijn aangeduid en geïdentificeerd in de bestelbon om de levering uit te voeren. De koper kanvoordeuitvoeringvandezeovereenkomsteenalgemeengevolmachtigdeaanstellen,dieinzijnplaatsrechtsgeldigdeontvangst van de goederen kan bevestigen.

 

 

ARTIKEL8-LEVERINGSTERMIJN

 

Voor artikelen die op het moment van de bestelling in voorraad zijn en bij de klant thuis moeten worden afgeleverd, kan de klant kiezenuit verschillende afleverdata. Bij levering op een afhaalpunt wordt aangegeven binnen welke termijn de bestelling beschikbaar zal zijn. In gevalvanreserveringenleveringophethoofdkantoorvanmy-eScooter.com,moetditgebeurentijdensdeopeningsuren.Hetproduct is dan beschikbaar tijdens de uren die zijn aangegeven op het moment van de bestelling.

 

Voor producten die op het moment van bestelling niet in voorraad zijn, geldt een maximale levertijd van 30-45 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of medegedeeld. Zodra het product op voorraad is, neemt my-eScooter.com contact op met de klant om een leveringsdatumvoorthuisbezorgingaftespreken.Bijleveringopeenafhaalpuntofophethoofdkantoorvanmy-eScooter.comwordt de klant op de hoogte gesteld wanneer de bestelling op het afhaalpunt of het hoofdkantoor beschikbaar is.

 

my-eScooter.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te late levering of niet-levering door de aangewezen vervoerder. In der- gelijkegevallenisdeaansprakelijkheidbeperkttotdewaardevandeartikelenwaarvoordeklanteenbewijsvanniet-ontvangstvoorlegt.

 

 

ARTIKEL9-CONTACT

 

9.1.  Opmerkingenoverdeafstandsbediening

Als de klant opmerkingen heeft over zijn bestelling, kan hij/zij contact opnemen met de klantendienst van my-eScooter.com op +32 (0)67 55 46 61 (maandag tot vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur) of door een e-mail te sturen naar info@my-eScooter.com. Bij het opnemen van contact is de klant verplicht het bestelnummer te vermelden voor een snellere en functionelere verwerking.

 

9.2.   Opmerkingenoverdelevering

Klachten over zichtbare schade aan de geleverde producten of schade veroorzaakt door het leveringsbedrijf moeten op het ogenblik vande levering op de leveringsdocumenten worden vermeld om in aanmerking te kunnen worden genomen. Dit geldt ook voor onjuiste of onvolledige leveringen.

 

Klachten over schade of gebreken aan de producten zelf moeten per e-mail worden gericht aan info@my-eScooter.com, altijd binnen24uurnalevering.

 

 

ARTIKEL10-GARANTIEVOORWAARDENVOORCONSUMENTENENBEDRIJVEN

 

Voorconsumentengeldtdewettelijkegarantievan2jaar.

 

a)   Dezegarantiedektalleengebrekeninovereenstemmingdiebestondenophetmomentvanleveringvandegoederen.Zijnderhal- veuitgesloten:

>   Elkedirecteofindirecteschadeveroorzaaktaanhetproductnalevering(bv.dooroxidatie,impact,latenvallen,...);

>   Devervangingvanonderdelenofaccessoiresdieregelmatigmoetenwordenvervangen;

>   Schadealsgevolgvanbrand,waterschade,blikseminslag,ongevallen,natuurrampen;

>   Defectendieuitdrukkelijkofdoornalatigheidzijnveroorzaakt,onjuistebehandeling,slechtonderhoudofabnormaalgebruikof gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant;

>   Schadealsgevolgvancommercieel,beroepsmatigofcollectiefgebruik.


b)   Hetgebrekaanovereenstemmingmoetbinnentweemaandennadeontdekkingervanwordengemeld.

 

c)  Elk verzoek om tussenkomst moet naar my-eScooter.com worden gestuurd via info@my-escooter.com. Indien de klant in het kadervandegarantierechtstreekseenberoepdoetopdefabrikant,zijndedaaraanverbondenkostenvoorrekeningvandeklant.Ingeval vantussenkomstdooreennietdoormy-eScooter.comaangewezenderdeofdoordeklantzelf,vervalthetvoordeelvandegarantie.

 

Dezevoorwaardenenbeperkingendoengeenafbreukaandedesbetreffendewettelijkebepalingen.

 

Naast de wettelijke garanties voor consumenten kunnen de door my-eScooter.com geleverde producten een fabrieksgarantie hebben, afhankelijk van de producten en merken in kwestie. Deze fabrieksgarantie geldt voor consumenten en, indien van toepassing, voor be- drijven.Dezegarantieskunnenverschillennaargelangvandeproducten(duur,enz.),hetmerkendebetrokkenleveranciers.Erwordt gespecificeerd dat de Onderneming geen extra garantie biedt naast die van de fabrikant.

 

OmvandefabrieksgarantieopdeProductentekunnenprofiteren,ishetvanessentieelbelangdeaankoopfactuurvandeProducten te bewaren en uw producten op de website my-eScooter.com te registreren.

 

TijdensdegarantieperiodevandefabrikantmoetdeKlant,omzijnrechtentedoengelden,my-eScooter.compere-mailofperaan- getekendebriefmetontvangstbevestigingopdehoogtestellenvanhetbestaanvandegebrekenbinneneentermijnvanmaximaal 7dagennadeontdekkingervan.Deklachtzalwordendoorgezondenaandefabrikant,die,zonodignaeendeskundigenonderzoek, zal beslissen over de ontvankelijkheid van de klacht.

 

 

ARTIKEL11-AANSPRAKELIJKHEID

 

De op de my-eScooter.com website aangeboden Producten voldoen aan de huidige Belgische wetgeving. De Klant is als enige verant- woordelijkvoordekeuzevanhetProduct,deconserveringen/ofhetgebruikervaninovereenstemmingmetdegeldendewetgeving.

 

Bovendien moet de Klant, gezien de technische aard van bepaalde verkochte Producten, strikt de technische specificaties en veilig- heidsaanbevelingenvandefabrikantinachtnemen,metnamewatbetreftdeopslag,demontageenhetgebruikvandezeProducten.

 

Bovendien kan my-eScooter.com niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen die de klant kan ondervinden na de installatie van de door hem/haar gekochte producten. De klant dient zich te houden aan de gebruiks- en/of installatievoorschriften diebijhetbesteldeproductzijngevoegd.

 

De klant is als enige verantwoordelijk voor de geldende wetgeving met betrekking tot het gebruik van het Product op de openbare weg,en is verplicht zich te houden aan de wetgeving van het land waar het product wordt gebruikt. my-eScooter.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van het product door de klant in strijd met de geldende wetgeving.

 

De foto’s en illustraties bij de producten op de my-eScooter.comwebsite hebben geen contractuele waarde en kunnen door my-eS- cooter.com niet aansprakelijk worden gesteld.

 

my-eScooter.comraadtdeklantaandeproductficheeninhetbijzonderdebeschrijvingteraadplegenomdepreciezekenmerkente kennen. De informatie in deze productbeschrijvingen is afkomstig uit verschillende bronnen (handleidingen van fabrikanten e.d.). In gevalvantwijfelofvoorhetverkrijgenvanaanvullendeinformatiewordtdeklantverzochtcontactoptenemenmetdeklantenservice vanmy-eScooter.com.

 

 

ARTIKEL12-HERROEPINGSRECHT

 

Deze bepaling geldt alleen voor verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is niet van toepassing op ondernemingen. De consument kan het contract zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de levering opzeggen, en dit alleen voor aankopen die opde website van my-eScooter.com zijn gedaan.

 

Deklantheeftdekeuze:

 

a)   Ofhij/zijstuurthetproduct,samenmetdefactuurofhetbetalingsbewijs,binnen14dagennaleveringterugnaarhethoofdkantoor


vanmy-eScooter.com.

 

b)  Of hij/zij deelt per e-mail aan het adres info@my-eScooter.comof per post aan het adres van 4S Services SRL gevestigd in de Rue du Progrès 2, bus 2, in 1400 Nijvel, binnen 14 dagen vanaf de datum van levering, zijn/haar beslissing mee om de overeenkomst te herroepen.

 

De klant krijgt dan instructies over hoe hij/zij het product zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen na de mededeling van de herroeping aan ons kan terugsturen.

 

Of door het product op eigen kosten aan ons terug te sturen naar het volgende adres: EKIRIS, Fond Jean Paques Louvain 6, 1348 Louvain LaNeuve.

 

my-eScooter.comstuurtunaontvangstvanuwannuleringsbeslissingennaontvangstvanhetproducteenbevestigingpere-mail.

 

Deproductenmoetenwordenteruggestuurdinhunorigineleverpakking,metallebijgeleverdeaccessoires,eninhunoorspronkelijke staat. De klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard, de kenmerken en de goede werking van de producten vast te stellen. De klant is ook verantwoordelijk voor het respect voor de producten en voor de zorgvuldige behandeling ervan.

 

Binnen 14 dagen nadat my-eScooter.com op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen, worden alle betaalde bedragen terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel dat de klant voor de aankoop heeft gebruikt (minus de boven- genoemde transportkosten en eventuele waardevermindering).

 

my-eScooter.com behoudt zich het recht voor de terugbetaling uit te stellen totdat de goederen zijn teruggevonden, of totdat de consument het bewijs van verzending van het product heeft geleverd.

 

Tenzijandersisovereengekomen,kandeconsumentgeengebruikmakenvanhetherroepingsrechtvoorovereenkomstenbetreffen- de de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of aan bederf onderhevig kunnen zijn.

 

 

ARTIKEL13-BEWIJS

 

Departijenaanvaardenelektronischebewijsmiddelen(e-mail,back-up,...).

 

 

ARTIKEL14-KLACHTENENGESCHILLEN

 

Voorelkeklachtkandeklantrechtstreekscontactopnemen:

4SServicesSRLhiernatenoemen“my-eScooter.com BTWBE0643.885.010-RPMBrussel

RueduProgrès2,bus2,1400Nijvel, België

Telefoon:+32(0)67554661

E-mail:info@my-eScooter.com

 

Alle geschillen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de Belgische rechtbanken van het Franstalige gerechtelijke arrondis- sement Brussel zijn bevoegd.

 

DeklantkanookcontactopnemenmethetonlineODR-platformvandeEuropeseCommissie:http://ec.europa.eu/odr.