Dienst na Verkoop

  1. Product verkocht door 4S Services SRL, op de markt gebracht onder de merknaam “eScooter”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue du Progrès 2, bus 2, te 1400 Nijvel, BTW BE 0643 885 010. Gecertificeerd CE, FCC en ROHS.
  2. Consumentengarantie: 2 jaar op niet-verbruikbare materialen zoals banden of remmen.
    Eén jaar garantie op de batterij.
    1.  
  3.  

1. De dienst na verkoop wordt rechtstreeks georganiseerd door de fabrikant, 4S Services SRL, op de markt gebracht onder
de merknaam “eScooter”, op het volgende adres: Rue du Progrès 2, bus 2, te 1400 Nijvel. Tel: +32 (0)67 87 87 53. Dienst na verkoop is alleen beschikbaar op afspraak op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 15 uur. Neem de aankoop- factuur en het serienummer van uw elektrische scooter mee.

2. Reserveonderdelen zeer snel beschikbaar in België.

3. In geval van een probleem of panne, gelieve het formulier “AANVRAAG REPARATIE” in te vullen op onze website, of ons een mail sturen naar escooter.repair@my-escooter.com

4. Indien de reparatie minder bedraagt dan 75€ incl. BTW, wordt geen offerte gestuurd (behalve wanneer u ons een schriftelijk verzoek in het formulier reparatie doet toekomen) en zal de reparatie uitgevoerd en in rekening gebracht worden. Indien u een offerte ontvangt maar u de reparatie niet wenst, zal een bedrag van 30€ incl. BTW in rekening gebracht worden.

5. Om de reparatie te kunnen uitvoeren, hebt u 2 mogelijkheden:
A) i.U brengt uw step naar ons; vergeet niet uw formulier reparatie uit te printen. Adres : Rue du progrès 2 à 1400 Nivelles.
Openingsuren: maandag, dinsdag en donderdag, uitsluitend van 8u30 to 15u30.
B) Ofwel maakt u gebruik maken van onze vervoerder. De kosten hiervoor bedragen 18€ incl. BTW per traject. De step dient in een kartonnen verpakking verpakt te zijn (bij voorkeur de originele*) teneinde beschadiging gedurende het transport te vermijden. Indien uw step niet in karton is verpakt, zal de vervoerder 10€ extra vragen per traject, oftewel 28€ incl. BTW per traject.

6. Indien u problemen of vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via escooter.repair@my-escooter.com

7. Consumenten hebben 15 dagen de tijd om hun aankoop terug te sturen naar het volgende adres: EKIRIS, Fond Jean Paques 6, 1348 Louvain La Neuve. Het product moet in de originele verpakking zitten, in de staat waarin het zich bevond op het moment van aankoop, ongebruikt en met de originele accessoires. De retourzending wordt niet aanvaard als de scooter gebruikt is, schade heeft opgelopen (krassen, vuil, ongeval...) of enige andere schade heeft opgelopen die tijdens het onderzoek is vastgesteld. In deze gevallen zullen wij niet overgaan tot terugbetaling.

Het uurtarief van de Dienst na Verkoop bedraagt 70€ incl. BTW per persoon, in blokken van 15 minuten in rekening ge- bracht, met een minimum van 2 blokken van 15 minuten, oftewel minimum € 35 incl. BTW.

Voor elke step die niet wordt afgehaald binnen een termijn van 15 dagen na reparatie wordt een bijkomend bedrag van 1€ incl. BTW per dag opslag in rekening gebracht.

* eScooter is niet aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens het vervoer. eScooter beoordeelt de staat van het product bij aankomst.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

ARTIKEL - 1 IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

4S Services SRL hierna genoemd “my-eScooter.com” (België) BTW BE 0643.885.010 - RPM Brussel
Rue du Progrès 2, bus 2, 1400 Nijvel, België
Telefoon: +32 (0)67 55 46 61
E-mail: info@my-eScooter.com

ARTIKEL - 2 TOEPASSINGSGEBIED - DEFINITIES

Alleen deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op verkoop op afstand op de my-eScooter.com website aan eindgebruikers, on- geacht hun woonplaats en het gebied waar de levering plaatsvindt.

Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, zelfs die welke op de bestelbon van de koper vermeld staan my-eScooter.com behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Lopende contracten blijven evenwel onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik waarop de verkoop wordt gesloten. Met de beves- tiging van de bestelling ontvangt de klant de algemene verkoopvoorwaarden in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt.

De verkoopovereenkomst kan naar keuze van de klant in het Engels of het Frans worden gesloten. De daaropvolgende uitwisseling van informatie geschiedt eveneens in een van deze talen. De klant kan zijn gebrek aan kennis van de gekozen taal niet aanvoeren als reden voor de niet-toepassing van een of meer voorwaarden.

Waar zulks is aangegeven, zullen de bepalingen alleen van toepassing zijn op de verkoop aan «consumenten», d.w.z. aan natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun handels-, nijverheids-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

ARTIKEL - 3 SLUITING VAN DE VERKOOP OP AFSTAND

Om een product online te bestellen, moet de klant zich inschrijven door het formulier in te vullen dat daartoe online beschikbaar is en de voorkeurscode vermelden waarover hij eventueel beschikt.

Vervolgens selecteert hij het door hem gekozen produkt en vermeldt de gewenste wijze en plaats van levering. Hij kiest ook een beta- lingswijze (zie artikel 6). Om de reservering of bestelling af te ronden, moet de klant klikken op de knop

De klant is verantwoordelijk voor het verrichten van de betaling (tenzij betaling bij levering dient te geschieden). Er zal geen aftrek wor- den toegestaan. De klant ontvangt een e-mailbevestiging van de bestelling nadat de volledige betaling van de prijs is bevestigd, tenzij de koper door my-eScooter.com een andere overeenkomst wordt aangeboden.

De catalogus van producten en hun beschrijving op https://www.my-eScooter.com vormen geen aanbod als zodanig. Het reserveren of bestellen van een product op onze site is dus niet voldoende voor de totstandkoming van de koopovereenkomst. De verkoop is pas definitief gesloten wanneer de klant de bevestigingsmail ontvangt. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant behoudt my-eScooter. com zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen en de uitvoering van de bestelling te weigeren indien de klant niet ade- quaat reageert. my-eScooter.com kan ook weigeren bestellingen uit te voeren indien blijkt dat de koper van plan is de producten zonder toestemming van 4s Services door te verkopen of indien de bestelling door een minderjarige wordt geplaatst. Dit geldt ook als er een duidelijke fout staat in de beschrijving van een product of in de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die my-eScooter. com besteedt aan de juistheid van de informatie.

In geval van overmacht behoudt my-eScooter.com zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de over- macht, dan wel het contract definitief te beëindigen.

ARTIKEL - 4 OVERDRACHT VAN EIGENDOM

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte en/of geleverde goederen onze exclusieve eigendom tot de volledige betaling van onze facturen. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud gaan alle risico’s van verlies en schade met betrek- king tot de betrokken goederen over op de klant zodra deze ze fysiek in bezit neemt. Wanneer het product echter buiten de Europese Unie moet worden geleverd, gaat alle risico van verlies en beschadiging van het betreffende product over op de klant bij levering aan de door my-eScooter.com of door de klant gekozen vervoerder.

 

ARTIKEL - 5 PRIJZEN

Onze prijzen zijn inclusief BTW voor consumenten en alle andere belastingen en heffingen, of exclusief BTW voor bedrijven die bij hun aankoop een BTW-identificatienummer opgeven.

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de website vermeld staan. De aangegeven prijzen kunnen altijd variëren. Wanneer u een bestelling plaatst, is de effectieve prijs voor die aankoop de prijs die geldt op het moment van die bestelling.

Indien de klant verkiest de goederen op een afhaalpunt te laten leveren, worden de klant geen transportkosten aangerekend. Indien de klant daarentegen kiest voor levering op een door hem/haar aangegeven adres (dat afwijkt van de op de website aangegeven af- haalpunten), dient hij/zij de in de orderbevestiging vermelde transportkosten te betalen, volgens de op de website van my-eScooter. com vermelde tarieven.

In geval van een bestelling naar een ander land dan België, is de koper de invoerder van het (de) betrokken product(en). Voor alle producten die buiten de Europese Unie worden verzonden, wordt de prijs automatisch exclusief belastingen op de factuur berekend. Er kunnen douanerechten of andere plaatselijke belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en sommen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van my-eScooter.com. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper, zowel wat de aangiften als wat de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en organisaties in zijn land betreft. Wij raden u aan deze aspecten bij uw plaatselijke autoriteiten na te vragen.

ARTIKEL - 6 BETALING

Voor zijn online bestelling kan de klant zijn/haar betaling doen:

Rechtstreeks (zeer veilige omgeving)

Met betaalkaart (Stripe):

VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS / BANCONTACT / MAESTRO / (alleen voor online aankopen)

Via Net Banking (alleen voor online aankopen):

Belfius Direct Net, KBC/CBC Online, ING Homepay

Via een conventionele bankoverschrijving op onze rekening. Dit rekeningnummer staat in de e-mail die u uitnodigt om uw be- stelling te betalen

In geval van betaling per bankoverschrijving wordt de klant verwittigd indien de betaling twee dagen voor de leveringsdatum nog niet is ontvangen. Na ontvangst van de betaling zal de klant opnieuw gecontacteerd worden om een nieuwe leveringsdatum af te spreken. De producten worden gedurende enkele dagen ter attentie van de klant gereserveerd in afwachting van de betaling. Na het verstrijken van deze termijn kunnen wij besluiten de bestelling te annuleren. Indien de koper een factuur wenst te ontvangen, kan hij/zij deze rechtstreeks downloaden van zijn/haar klantenrekening op de my-eScooter.com website.

ARTIKEL - 7 LEVERING

Alle producten worden geleverd op het door de klant aangegeven adres of op het door de klant gekozen afhaalpunt op de website of in het magazijn van my-eScooter.com, EKIRIS, Fond Jean Paques 6, 1348 Louvain La Neuve. Voor de veiligheid van de klant kan bij de levering om een identiteitsbewijs (of een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs) worden gevraagd. De klant tekent voor ontvangst. In geval van afwezigheid op het ogenblik van de levering op het door de klant aangeduide adres, zal deze worden gehouden om opnieuw een afspraak te maken met de transporteur die zal zijn aangeduid en geïdentificeerd in de bestelbon om de levering uit te voeren. De koper kan voor de uitvoering van deze overeenkomst een algemeen gevolmachtigde aanstellen, die in zijn plaats rechtsgeldig de ontvangst van de goederen kan bevestigen.

ARTIKEL - 8 LEVERINGSTERMIJN

Voor artikelen die op het moment van de bestelling in voorraad zijn en bij de klant thuis moeten worden afgeleverd, kan de klant kiezen uit verschillende afleverdata. Bij levering op een afhaalpunt wordt aangegeven binnen welke termijn de bestelling beschikbaar zal zijn. In geval van reservering en levering op het hoofdkantoor van my-eScooter.com, moet dit gebeuren tijdens de openingsuren. Het product is dan beschikbaar tijdens de uren die zijn aangegeven op het moment van de bestelling.

Voor producten die op het moment van bestelling niet in voorraad zijn, geldt een maximale levertijd van 30-45 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of medegedeeld. Zodra het product op voorraad is, neemt my-eScooter.com contact op met de klant om een leveringsdatum voor thuisbezorging af te spreken. Bij levering op een afhaalpunt of op het hoofdkantoor van my-eScooter.com wordt de klant op de hoogte gesteld wanneer de bestelling op het afhaalpunt of het hoofdkantoor beschikbaar is.

my-eScooter.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te late levering of niet-levering door de aangewezen vervoerder. In der- gelijke gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de artikelen waarvoor de klant een bewijs van niet-ontvangst voorlegt.

ARTIKEL - 9 CONTACT

Opmerkingen over de afstandsbediening

Als de klant opmerkingen heeft over zijn bestelling, kan hij/zij contact opnemen met de klantendienst van my-eScooter.com op +32 (0)67 55 46 61 (maandag tot vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur) of door een e-mail te sturen naar info@my-eScooter.com. Bij het opnemen van contact is de klant verplicht het bestelnummer te vermelden voor een snellere en functionelere verwerking.

Opmerkingen over de levering

Klachten over zichtbare schade aan de geleverde producten of schade veroorzaakt door het leveringsbedrijf moeten op het ogenblik van de levering op de leveringsdocumenten worden vermeld om in aanmerking te kunnen worden genomen. Dit geldt ook voor onjuiste of onvolledige leveringen.

Klachten over schade of gebreken aan de producten zelf moeten per e-mail worden gericht aan info@my-eScooter.com, altijd binnen 24 uur na levering.

ARTIKEL - 10 - GARANTIEVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN EN BEDRIJVEN

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar.

Deze garantie dekt alleen gebreken in overeenstemming die bestonden op het moment van levering van de goederen. Zijn derhal- ve uitgesloten:

Elke directe of indirecte schade veroorzaakt aan het product na levering (bv. door oxidatie, impact, laten vallen,...);

De vervanging van onderdelen of accessoires die regelmatig moeten worden vervangen;

Schade als gevolg van brand, waterschade, blikseminslag, ongevallen, natuurrampen;

Defecten die uitdrukkelijk of door nalatigheid zijn veroorzaakt, onjuiste behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant;

Schade als gevolg van commercieel, beroepsmatig of collectief gebruik.

Het gebrek aan overeenstemming moet binnen twee maanden na de ontdekking ervan worden gemeld.

Elk verzoek om tussenkomst moet naar my-eScooter.com worden gestuurd via info@my-escooter.com. Indien de klant in het kader van de garantie rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant. In geval van tussenkomst door een niet door my-eScooter.com aangewezen derde of door de klant zelf, vervalt het voordeel van de garantie.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de desbetreffende wettelijke bepalingen.

Naast de wettelijke garanties voor consumenten kunnen de door my-eScooter.com geleverde producten een fabrieksgarantie hebben, afhankelijk van de producten en merken in kwestie. Deze fabrieksgarantie geldt voor consumenten en, indien van toepassing, voor be- drijven. Deze garanties kunnen verschillen naar gelang van de producten (duur, enz.), het merk en de betrokken leveranciers. Er wordt gespecificeerd dat de Onderneming geen extra garantie biedt naast die van de fabrikant.

Om van de fabrieksgarantie op de Producten te kunnen profiteren, is het van essentieel belang de aankoopfactuur van de Producten te bewaren en uw producten op de website my-eScooter.com te registreren.

Tijdens de garantieperiode van de fabrikant moet de Klant, om zijn rechten te doen gelden, my-eScooter.com per e-mail of per aan- getekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte stellen van het bestaan van de gebreken binnen een termijn van maximaal 7 dagen na de ontdekking ervan. De klacht zal worden doorgezonden aan de fabrikant, die, zo nodig na een deskundigenonderzoek, zal beslissen over de ontvankelijkheid van de klacht.

ARTIKEL - 11 AANSPRAKELIJKHEID

De op de my-eScooter.com website aangeboden Producten voldoen aan de huidige Belgische wetgeving. De Klant is als enige verant- woordelijk voor de keuze van het Product, de conservering en/of het gebruik ervan in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Bovendien moet de Klant, gezien de technische aard van bepaalde verkochte Producten, strikt de technische specificaties en veilig- heidsaanbevelingen van de fabrikant in acht nemen, met name wat betreft de opslag, de montage en het gebruik van deze Producten.

Bovendien kan my-eScooter.com niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen die de klant kan ondervinden na de installatie van de door hem/haar gekochte producten. De klant dient zich te houden aan de gebruiks- en/of installatievoorschriften die bij het bestelde product zijn gevoegd.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de geldende wetgeving met betrekking tot het gebruik van het Product op de openbare weg, en is verplicht zich te houden aan de wetgeving van het land waar het product wordt gebruikt. my-eScooter.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van het product door de klant in strijd met de geldende wetgeving.

De foto’s en illustraties bij de producten op de my-eScooter.com website hebben geen contractuele waarde en kunnen door my-eS- cooter.com niet aansprakelijk worden gesteld.

my-eScooter.com raadt de klant aan de productfiche en in het bijzonder de beschrijving te raadplegen om de precieze kenmerken te kennen. De informatie in deze productbeschrijvingen is afkomstig uit verschillende bronnen (handleidingen van fabrikanten e.d.). In geval van twijfel of voor het verkrijgen van aanvullende informatie wordt de klant verzocht contact op te nemen met de klantenservice van my-eScooter.com.

 

ARTIKEL - 12 HERROEPINGSRECHT

Deze bepaling geldt alleen voor verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is niet van toepassing op ondernemingen. De consument kan het contract zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de levering opzeggen, en dit alleen voor aankopen die op de website van my-eScooter.com zijn gedaan.

De klant heeft de keuze:

Of hij/zij stuurt het product, samen met de factuur of het betalingsbewijs, binnen 14 dagen na levering terug naar het hoofdkantoor van my-eScooter.com.

Of hij/zij deelt per e-mail aan het adres info@my-eScooter.com of per post aan het adres van 4S Services SRL gevestigd in de Rue du Progrès 2, bus 2, in 1400 Nijvel, binnen 14 dagen vanaf de datum van levering, zijn/haar beslissing mee om de overeenkomst te herroepen.

De klant krijgt dan instructies over hoe hij/zij het product zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen na de mededeling van de herroeping aan ons kan terugsturen.

Of door het product op eigen kosten aan ons terug te sturen naar het volgende adres: EKIRIS, Fond Jean Paques Louvain 6, 1348 Louvain La Neuve.

my-eScooter.com stuurt u na ontvangst van uw annuleringsbeslissing en na ontvangst van het product een bevestiging per e-mail.

De producten moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking, met alle bijgeleverde accessoires, en in hun oorspronkelijke staat. De klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard, de kenmerken en de goede werking van de producten vast te stellen. De klant is ook verantwoordelijk voor het respect voor de producten en voor de zorgvuldige behandeling ervan.

Binnen 14 dagen nadat my-eScooter.com op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen, worden alle betaalde bedragen terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel dat de klant voor de aankoop heeft gebruikt (minus de boven- genoemde transportkosten en eventuele waardevermindering).

my-eScooter.com behoudt zich het recht voor de terugbetaling uit te stellen totdat de goederen zijn teruggevonden, of totdat de consument het bewijs van verzending van het product heeft geleverd.

Tenzij anders is overeengekomen, kan de consument geen gebruik maken van het herroepingsrecht voor overeenkomsten betreffen- de de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of aan bederf onderhevig kunnen zijn.

ARTIKEL - 13 BEWIJS

De partijen aanvaarden elektronische bewijsmiddelen (e-mail, back-up, ...).

 

ARTIKEL - 14 KLACHTEN EN GESCHILLEN

Voor elke klacht kan de klant rechtstreeks contact opnemen:
4S Services SRL hierna te noemen “my-eScooter.com” BTW BE 0643.885.010 - RPM Brussel
Rue du Progrès 2, bus 2, 1400 Nijvel, België
Telefoon: +32 (0)67 55 46 61
E-mail : info@my-eScooter.com

Alle geschillen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de Belgische rechtbanken van het Franstalige gerechtelijke arrondis- sement Brussel zijn bevoegd.

De klant kan ook contact opnemen met het online ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr.